Tarieven

Erelonen

Transparantie staat centraal – Maak onze erelonen en kosten gerust bespreekbaar tijdens uw eerste consultatie – Goede afspraken maken goede vrienden.

Ons kantoor werkt doorgaans met een uurtarief. Een procedure voeren voor de rechtbank tegen een vaste prijs is immers vaak niet mogelijk omdat ieder dossier uniek is. Hoeveel uren uw advocaat aan uw dossier dient te werken is afhankelijk van tal van factoren, in zonderheid wordt zulks beïnvloed door de andere procespartijen, zoals bijvoorbeeld uw tegenpartij, de rechtbank, het openbaar ministerie of de aangestelde gerechtsdeskundige.

Het kantoor werkt met tussentijdse provisies of voorschotten dewelke gefactureerd worden in functie van de reeds verrichte of te verrichten prestaties. Bij afhandeling van uw dossier ontvangt u een gedetailleerde eindstaat van kosten en erelonen waarbij de reeds betaalde provisies in mindering gebracht worden.

Het ereloon kan op diverse manieren begroot worden:

1. Het ereloon volgens uurtarief.

Ons kantoor hanteert een basisuurtarief variërend van 135 EUR tot 150 EUR per uur excl. BTW*.

Een aangepast tarief is mogelijk na voorafgaandelijk bespreking en rekening houdend met de hoogdringendheid van onze tussenkomst , het bekomen resultaat, de moeilijkheidsgraad van het dossier en de financiële draagkracht van de cliënt.

*Familiale bemiddeling is vrijgesteld van BTW.

2. Forfait

Voor weinig complexe dossiers (opstellen van een contract, opstellen of wijzigen van statuten van een vennootschap, eenvoudige strafrechtelijke verdedigingen enz.) kunnen wij met u een forfaitair ereloon afspreken.

3. Naar gelang de waarde van het geschil

Bij zaken waarbij het financiële plaatje kan worden begroot, kunnen de erelonen worden berekend door toepassing van een degressief percentage op de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen aan de hand van de volgende schaal:

VanTotPercentage
0 EUR6.500 EUR15%
6.501 EUR50.000 EUR10%
50.001 EUR125.000 EUR8%
125.001 EUR250.000 EUR6%
Meer dan 250.000 EUR4%


De wet verbiedt om erelonen van een advocaat enkel te koppelen aan een positief resultaat. Het ereloon moet dus worden vastgelegd ongeacht het resultaat. In de praktijk wordt het ereloon berekend volgens de bovenstaande schaal, met een minimum dat overeenkomt met het bedrag berekend volgens de uurtariefformule tegen het afgesproken uurtarief.

Kantoorkosten

Ons kantoor hanteert een eenmalige dossierkost van 60 EUR voor de opening van een dossier.

  • Dactylografie: 12 EUR/bladzijde
  • Kopies: 0,50 EUR/kopie
  • Verplaatsingen per kilometer: 0,70 EUR/km
  • Aangetekende zendingen: forfait van 15 EUR/zending

Deze kantoorkosten zijn exclusief 21% BTW.

Gerechtskosten

De gerechtskosten* zoals daar zijn kosten verschuldigd aan gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen en griffierechten worden netto aan u doorgerekend , zoals deze aan ons gefactureerd werden. Er is derhalve sprake van een doorfacturatie 1 op 1.

Het zal uiteindelijk de rechtbank zijn die bepaalt welke partij de gerechtskosten dient te dragen. Meestal betreft dit de zogenaamd “ in het ongelijk gestelde partij “. Ons kantoor zorgt voor recuperatie van deze kosten bij de “ in het ongelijk gestelde partij “.

* Gerechtskosten zijn zonder BTW.

Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. Deze regel is niet van toepassing op ontvangen bedragen kleiner dan 250,- euro.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt in naam of voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisienota’s, tussentijdse afrekeningen en/of eindstaat. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Het feit dat de advocaat het bedrag van de openstaande provisienota’s, tussentijdse afrekeningen en/of eindstaat inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Waarom Geerdens & Loos Advocaten?

  • Eerst luisteren wij naar u en uw probleemstelling.
  • Wij gaan daar waar andere kantoren afhaken.
  • Elk geschil is uniek en verdient alleen al daarom een eigen benadering en onze volledige aandacht.
  • U krijgt dan ook de persoonlijke bijstand die u en uw probleem verdienen.

Juridische hulp of advies nodig?

Contacteer ons vandaag nog. Bij ons bent u geen nummer, maar een client die wij persoonlijk kennen. Wij zoeken samen met u naar een creatieve oplossing hoe moeilijk uw geschil ook lijkt te zijn.

Linkhoutstraat 123
3560 Lummen

013 29 30 01

info@advolummen.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie